Wyzwaniem, z którym mierzy się wiele organizacji różnej wielkości, w różnych sektorach, jest pozyskiwanie danych z różnych systemów biznesowych, ich integracja, analiza i wizualizacja. Szeroko pojęta informatyka posiada „odpowiedź” na przedmiotowe wyzwanie, jednak często kosztem czasu przetwarzania danych, ich spójności oraz stabilności całego procesu. Jeżeli dodatkowo oczekiwaniem biznesu jest analiza i wizualizacja danych pochodzących z systemu SAP w czasie rzeczywistym – sprawa (pozornie!) się komplikuje. Poniżej krótko przedstawiamy przykładowy scenariusz rozwiązania oparty o narzędzie HVR oraz usługi MS Azure.

Ramową architekturę rozwiązania przedstawia poniższy rysunek.

Architektura rozwiązania

Rysunek 1 Architektura rozwiązania
Źródło: opracowanie własne

Dane z SAP pobierane są w czasie rzeczywistym (transakcja po transakcji) z wykorzystaniem narzędzia HVR. HVR pracuje w oparciu o logi bazy danych, a więc nie generuje żadnych obciążeń po stronie silnika bazy danych. Dodatkowo w trakcie replikacji dane mogą podlegać transformacji, np. na potrzeby ich anonimizacji (jest to bardzo ważne dla wielu organizacji w kontekście bezpieczeństwa danych przesyłanych do chmury obliczeniowej). Sposób działania HVR obrazuje poniższy rysunek.

Replikacja_HVR

Rysunek 2 Replikacja HVR
Źródło:  https://www.hvr-software.com/wp-content/uploads/2019/03/HVR_Datasheet_SAP_ERP.pdf

Dane pobierane z SAP przesyłane są przez HVR do Azure Blob Storage – jest to wydajna i tania usługa pozwalająca na przetrzymywanie nieustrukturyzowanych danych w chmurze. Kolejnym elementem architektury jest Azure Synapse Analytics – usługa, która dzięki możliwości równoległej obsługi przetwarzań (MPP) może być wykorzystywana do przeprowadzania analiz dużych zbiorów danych, wymagających wysokiej wydajności.

Zarządzanie całym procesem przetwarzania „po stronie” MS Azure odbywa się z wykorzystaniem usługi Azure Data Factory. W tym scenariuszu odpowiada ona za rozpoczęcie przetwarzania danych, transformację danych, przesyłanie danych pomiędzy usługami oraz monitorowanie poszczególnych procesów przetwarzania (Rysunek 3).

Azure_Data_Factory

Rysunek 3 Przetwarzanie danych w Azure Data Factory
Źródło: https://cloudmeloncom.files.wordpress.com/2018/02/azuredatafactoryfeatured.png?w=640

Azure Analysis Services jest chmurowym odpowiednikiem dobrze znanego On-Premise SQL Server Analysis Services. Usługa umożliwia tworzenie modeli danych, które dalej mogą być wykorzystane w narzędziach takich jak PowerBI.

PowerBI przeznaczony jest do tworzenia raportów wizualizujących dane wcześniej przetworzone przez AAS (Rysunek 4). Dla przykładu, dzięki użyciu funkcjonalności directquery dane mogą być odświeżane bezpośrednio z AAS na życzenie użytkownika. Usługa PowerBI Pro poza tworzeniem dashboardów, umożliwia również ich publikowanie i współdzielenie pomiędzy użytkownikami – dzięki czemu końcowi użytkownicy biznesowi są w stanie analizować zwizualizowane dane bez potrzeby zagłębiania się w strukturę danych.

PowerBI

Rysunek 4 PowerBi
Źródło: https://powerbicdn.azureedge.net/mediahandler/blog/legacymedia/5078.dashboard5.png

Podsumowując, wykorzystanie HVR oraz usług MS Azure umożliwia przetwarzanie, analizę i wizualizacji danych pochodzących z SAP w czasie rzeczywistym. Zaprezentowany scenariusz oraz architektura to tylko przykład ogromnych możliwości jakie daje nam MS Azure oraz replikacja danych w czasie rzeczywistym. Replikacja danych z SAP wyróżnia HVR spośród inny narzędzi tego typu. Funkcjonalność ta może być wykorzystywana nie tylko w kontekście analizy i wizualizacji danych, ale również w kontekście zautomatyzowanej budowy i odświeżania środowisk testowych.

Zapraszamy do kontaktu i rozwinięcia tematu.

Aleksandra Woś

Tomasz Gzik

IT & Business Executive

Aleksandra Woś

Dominik Maciejewski

Project Development Manager